Платформа „Честни избори 2013”

 Половин година след последните избори, след множество анализи, обсъждания и дебати по отминалия вот, гражданската платформа „Честни избори 2013” е създадена и отворена към неправителствени и професионални организации на експерти и граждани, политически партии и движения, за изработване на препоръки към законодателя за гарантиране на изборен процес в съответствие с европейските норми, международните стандарти и добрите практики при провеждане на избори.

С ясното съзнание, че различните политически и граждански формации имат различни приоритети и цели за преработване на изборния кодекс, платформа „Честни избори 2013” започва серия от дискусии за намиране на критичните слабости в процеса и обединение на усилията, за преодоляването им, като първа стъпка към гарантиране на гражданските права на всички български граждани, създаване на условия за диспут по приоритетите за развитие на страната и Европейския съюз и активиране на инструментите за директно решаване на важни за обществото ни въпроси. Очакваме тези конструктивни съвместни усилия постепенно да допринесат за повишаване на избирателна активност, обръщане на процеса на увеличаваща се политическа апатия и кризата на доверието в избираемите органи.

Инициаторите на платформа „Честни избори 2013” ще представят рамката на търсените проблеми, както и няколко от аспектите ниска избирателна активност с участие главно на твърдия електорат на партиите, увеличаваща се политическа апатия и криза на доверието в избираемите органи.

Отправна точка в това обсъждане са гарантираните от конституцията на Р България равни граждански права, европейските ценности и ангажименти по Лисабонския договор, Хартата за основните човешки права на ЕС, документите от годишните конференции на ОССЕ  по  човешкото измерение, насоките за изборите на Европейската комисия за демокрация чрез право (позната като Венецианската комисия), както и международните стандарти и добри практики за провеждане на избори. Проблемите в процеса на подготовка и провеждане на изборите, а не конкретните резултати,  както и краткият срок до парламентарните избори през 2013 са основанието за търсене на широка платформа за обсъждане.

За да инициираме диалог преди началото на следващата предизборна кампания, за да избегнем политизация на теми, които изискват съвместни усилия и национално съгласие, ние – КТ „Подкрепа”, Европейско общество за защита на човешките права – България” и ПП „Другата България”, основахме платформа за „Честни избори 2013”, с цел:

 • Мобилизация на гражданите на България за обсъждане и приемане на правила, които в най-голяма степен осигуряват правото им да избират и да бъдат избирани;
 • Привличане на граждански движения и неправителствени организации с опит и интерес в провеждането и анализа на избори, за да се регламентира  изборен процес, в унисон с Лисабонския договор, както и с направените  препоръки на ОССЕ и Венецианската комисия по изборите през 2011година:
  • Преодоляване на практиките на дискриминация на избиратели и кандидати с предложения към законодателя за отстраняване на текстове в основния закон и изборния кодекс;
  • Гарантиране на прозрачност и контрол върху решенията на ЦИК и местните структури за управление на изборите;
  • Изграждане на комплексни мерки за минимизиране и неутрализиране на ефекта от купуването и продаването на гласове, в това число разяснителна работа в рисковите общности и прилагане на алтернативни методи за гласуване;
  • Предлагане на мерки за преодоляване на различната тежест на вота на избирателите от различните райони на България и зад граница;
 • Ангажиране на политическите партии и медиите в диалог за намиране на общия обществен  интерес от промяна на законодателството, както и на практиките при провеждане на изборите в посока на:

 Платформата е отворена за всички граждански движения и организации, научни институции  и екипи на практици.  Съвместно изработените предложения, в различните варианти и обхват, ще бъдат периодично дискутирани с всички заинтересовани страни.

Първа стъпка в тази посока ще бъде обобщаването на предложенията до момента и предлагането им за широк обществен дебат в присъствието на всички заинтересовани лица и групи на 19 април 2012.  Конкретните решения от дебата ще залегнат в предложенията за промени в конституцията и изборния кодекс, които ще бъдат предложени за подписване от участниците след сесията.

Като следващи стъпки се предвижда среща с представителството на Дания, в ролята ѝ на председателстваща страна на Европейския съюз.  Ще се проведат поредица от срещи с компетентните европейски институции.  До 15 юни се предвижда  пресконференция с участие на български евродепутати и представители на европейски структури  и на различните комисии. Целта е запознаването им със ситуацията и актуалните въпроси, свързани с предстоящите избори в България с оглед получаване на съдействие от тяхна страна.

В настоящата платформа могат да бъдат конституирани всички юридически и физически лица, споделящи ценностите, идеите и  целите , залегнали в идеята „Честни избори 2013”.

Списък на учредителите и на присъединилите се организации:

 1. КТ „ПОДКРЕПА” –  председател  – доктор Константин Тренчев
 1. ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА-БЪЛГАРИЯ – председател   Румяна Дечева
 2. ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ – председател – Божидар Томалев-ски
 1. СЪВЕТ ЗА ПРАВНИ ЕВРОСТАНДАРТИ – председател – Мария Вълканова