ЦЕЛИ

Мисията

Основна цел на Инициативния комитет на „Другата България” е обединяване на българската емигрантска общност по света. Чувствайки принадлежността си към родината, българите живеещи в чужбина могат реално да помогнат, участвайки в управлението на държавата.”Другата България” има амбицията да присъства в българския парламент и чрез парламентарни механизми да отстоява интересите на своите избиратели.

Основна цел на партията е изготвяне на дългосрочна държавна политика подпомагаща българите, живеещи извън националните граници.Същата ще бъде изцяло фокусирана и насочена към разрешаването на проблеми на диаспората по нейното местонахождение.

Изготвяне на законодателни и други условия за активно ангажиране на емиграцията при решаването на националните проблеми в контекста на демократичното европейско развитие на България.

Предложените цели на бъдещата партия са само една малка част от едно голямо НАЧАЛО. Само с Ваша помощ те ще станат повече и ще бъдат постигнати. Със слогана „от Вас за Вас” Ви призоваване да се включите с мнения и идеи преди официалното учредяване на партията. Проблемите на българската емиграция са от различно естество, но повечето от тях ни обединяват. Нека заедно се опитаме да ги решим. Пишете ни на info@drugatabulgaria.org или попълнете нашата бланка за обратна връзка.

Целите

1. Осигуряване и провеждане на прозрачно и почтено държавно и общинско управление на всички нива, насочено към интересите на отделния гражданин, държавата и обществото; Подобряване жизнения стандарт на българските граждани; Осигуряване на данъчна и преразпределителна държавна политика, насочена към стимулиране и подпомагане на предприемаческата инициатива на всички български граждани, привличане на чуждестранни инвестиции.

2. Разработване на дългосрочна държавна политика за защита на националните и граждански права на българските граждани, постоянно живеещи извън географските предели на Република България, съобразена с тяхното местонахождение.

3. Използване на социалния статус и потенциала на българите зад граница за организиране на българско лоби в държавите по света.

4. Въвеждане на електронно гласуване с цел осигуряване на равни гласоподавателни права и парламентарно представителство на всички български граждани, независимо дали живеят на теиторията на Република България или в чужбина. Предоставяне на по-достъпен и улеснен начин за гласуване както и стимулиране на избирателната активност.
5. Създаване на база данни на задграничния български потенциал и обединяването му в мултифункционални помощни центрове с оглед подпомагането на наши сънародници, търсещи работа по света.

6. Реформиране на българското здравеопазване- и привеждането му в съответствие с най- високите европейски и световни стандарти, както и предприемане на действия на национално и наднационално ниво за постигане целите на “Бялата книга на Европейската комисия: “Together for Health: A Strategic Approach for the EU 2008-2013” с цел създаване на унифициран режим на социална защита и здравеопазване за всички български граждани, живеещи извън пределите на нашата родина и в границите на ЕС.

7. Разработване на комплексна политика за уеднаквяване на социалната защита и общ осигурителен режим на здравеопазване в рамките на Европейския Съюз.

8. Уеднаквяване на българските образователни програми с европейските и международни стандарти;

9. Европейско признаване на индивидуалните пенсионни права. Стриктно прилагане на европейските и международни норми за прослужено време; Увеличаване размера на пенсиите и подобряване на статуса на българските пенсионери, с активното управление на пенсионните фондове по примера на други държави.

10. Оптимизиране работата на трудовите аташета и дипломатически мисии по места с цел легализирането и признаването на трудов стаж на лица, ангажирани конкретно в Гърция, Испания и други държави.

11. Предприемане на политически мерки за гарантиране и осигуряване на българските граждани на равен достъп до европейските трудови пазари и премахване на съществуващите мораториуми спрямо тях.

12. Легитимиране и политическа идентификация на българите в чужбина чрез и признаването им като малцинства в държавите по пребиваване.

Ценностите
1. Решителност и воля за промени
2. Либерално – демократични идеали
3. Амбиция и активност
4. Позитивност, конструктивност, прагматичност
5. Прозрачност, толерантност, солидарност
6. Равенство пред закона
7. Свобода и неприкосновеност
8. Задължения и отговорности