ПЛАТФОРМА

ПЛАТФОРМА
на партия ‘Другата България’

Партия „Другата България” (ДБ) е политическа формация на българските граждани, които живеят във и извън Родината. Тя е учредена и осъществява своята дейност в пълно съответствие с Конституцията на Република България и закона за политическите партии в страната. Идеологията на ДБ е основана на ценностите и принципите на либералната демокрация, които са възприети в практически всички държави в Европа и са фундамент на европейското и евроатлантическото сътрудничество и интеграция. ДБ е с центристка политическа ориентация, която определя нейните цели и обхвата на взаимодействието и с други партии и организации.

ДБ е първата партия в България, която си е поставила за цел да осигури пряко политическо представителство на българските емигранти в Народното събрание и другите държавни институции. Това ще бъде важно условие за разширяване участието на тези български граждани в решаването на проблемите и ускоряване демократичното развитие на България. По различни оценки числеността на българите в чужбина възлиза на между три и пет милиона. Те са част от българската нация, а огромното мнозинство от тях не е прекъснало връзката с Родината и желае да спомогне за нейния напредък.

Тези българи са безценен национален капитал, за който държавата ни не отделя необходимото внимание. Българите емигранти фактически са изолирани от управлението на България. Необходима е промяна на това положение, която ще позволи да бъде увеличен потенциалът за по-бързото превръщане на Родината ни в развита демократична и правова страна с висок жизнен стандарт.

България се намира в критично важен период в своето развитие. През изминалите двадесет години на преход в страната бяха извършени дълбоки политически, стопански и социални реформи по пътя на демокрацията и пазарната икономика. Признание за постигнатите резултати бе приемането й в НАТО през 2004 г. и в ЕС през 2007 г. Но прехода към развита и ефективно функционираща демократична система и пазарно стопанство не е завършил. България е изправена пред остри проблеми и големи предизвикателства в процеса на адаптирането й към условията в ЕС. Жизненият стандарт на българите е най-нисък в ЕС, като трудовите им доходи са едни от най-малките дори на Балканите. България е със слаб стопански и иновационен потенциал, с високо равнище на корупция, неефективни институции, обвързаност на държавната администрация и политическия елит със съмнителни и дори престъпни финансово-икономически групировки.

Сериозни проблеми са разширяващата се пропаст между бедни и богати, голямата емиграция, постоянно нарастващото данъчно бреме, неразвитостта на гражданското общество, изострящите се социални проблеми, особено в областта на здравеопазването, образованието, както и за хората в пенсионна възраст и с увреждания, засилващият се морален упадък. Българският политически елит и общество са разделени по основни въпроси на вътрешната и външната политика. Мнозинството от българите са разочаровани от начина на управление на България.

Всичко това изисква извършването на бързи и резултатни реформи в българската политическа и социално-икономическа система, които да позволят максимално бързото преодоляване на нейните слабости и повишаване на демократичния потенциал на страната. Необходимо е преформулиране на стратегическите национални приоритети и създаване на политически и икономически ресурс за тяхното успешно реализиране. България се нуждае от нов демократичен модел на развитие. Държавното управление трябва да бъде поето от личности и партии, които имат силна национална подкрепа и са способни да осъществят максимално бързо трансформацията на България в развита и силна демократична страна.

Партия „Другата България” се обявява и последователно ще работи за:

• Създаване на законови гаранции за недопускане оказването на влияние при вземането на политически решения в управлението на страната от вътрешни и външни корпоративни финансово-икономически интереси. Осигуряване на широка публичност и стриктен законодателен контрол на дейността на държавните институции и политическите партии.
• Засилване на пряката демокрация чрез провеждането на национални и местни референдуми по основни въпроси на развитието, вътрешната и външната политика на България. Създаване на законодателни и политически условия за широко и реално ангажиране на структурите на гражданското общество в обсъждането и решаването на проблемите на страната.

• Разработване и приемане на дългосрочна програма за социално-икономическото развитие на България и на националната сигурност. ДБ има експертна готовност да предложи такава програма, която ще бъде основана на опита на скандинавските страни и други развити демократични държави. В нейната основа ще бъде създаването на законодателни, политически и други условия за постигане на ускорен и стабилен стопански растеж, повишаване на жизнения стандарт, особено на бедните слоеве на населението и пенсионерите, преустройство на здравната и социално-осигурителната система, пълно и ефективно прилагане на законодателството на ЕС, надеждно гарантиране сигурността на страната във вътрешен и международен план.

• Приоритет в държавната политика трябва да бъде безкомпромисната борба срещу корупцията, организираната и битовата престъпност. Необходими са бързи и радикални промени в законодателството и неговото прилагане, както и реформиране на съдебната система и службите за сигурност с цел повишаване на тяхната ефективност. ДБ се обявява за провеждане на операция „чисти ръце” като бъде използван опита на други страни. Специално внимание в анти-корупционната политика ще бъде отделено на ликвидиране на злоупотребите при използване на средствата от фондовете на ЕС.

• Облекчаване на данъчната тежест за българите, особено на пенсионерите и хората в неравностойно социално положение. Ще бъде извършена кардинална промяна на съществуващия порочен модел на здравната и пенсионната система.

• Осигуряване на законодателни и икономически условия, както и активно държавно подпомагане за създаването на развита и оптимално специализирана икономика, силен национален капитал и увеличаване на чуждестранните инвестиции, особено в областта на новите технологии, инфраструктурата, социалната сфера и услугите.

• Ще бъде извършена цялостна ревизия и потърсена съдебна отговорност на констатираните престъпления в процеса на приватизация. Ще бъде използван опитът на развитите страни за извършване амнистия на изнесените зад граница национални капитали. Получените средства ще бъдат използвани за стопанското развитие и подпомагане решаването на най- острите социално-икономичеески проблеми.

• Една от приоритетните насоки в държавната политика ще бъде подпомагане развитието на науката и образованието. За тази цел ще бъдат отделени не по-малко от 6 % от брутния вътрешен продукт на България.

• Предприемане на спешни мерки за прeустановяване на негативната демографска тенденция в България и намаляващия дял на българите в структурата на населението. Осигуряване на условия за недопускане възникването на етническо разделение и напрежение в страната. Всички български граждани ще бъдат реално равнопоставени и няма да са пряко или косвено дискриминирани под каквато и да е форма. Никой български гражданин не трябва да се чувства емигрант в България.

• Формиране на дългосрочна държавна политика за подпомагане на българите, които живеят извън националните граници, за защита на техните специфични интереси и за осигуряване на необходимите законодателни и други условия за адекватно тяхно политическо представителство и активно ангажиране в обсъждането и решаването на проблемите на демократичното европейско развитие на България.

Стратегическа цел на предлаганите реформи е до края на следващото десетилетие България да се адаптира напълно към условията в ЕС, да се превърне в равностоен партньор на другите страни членки, да е способна да отстоява успешно националните интереси и максимално да използва предимствата от участието в европейската интеграция.

Това може да стане, ако бъдат създадени ефективно функциониращи държавни институции, запазена вътрешната стабилност, а през следващия десетгодишен период бъде реализиран средногодишен растеж на БВП от 8 – 10 %, привлечени преки чуждестранни инвестиции в размер на 80 – 100 млрд, евро и изцяло оползотворен предоставяния на България финансов ресурс от фондовете на ЕС. Реално постижимо е средното равнище на трудовите доходи на българите още през 2010 г. да достигне 1000 – 1200 лева, а на пенсионерите 520 – 550 лева. Цел на България трябва да бъде до края на следващото десетилетие брутният вътрешен продукт на един жител да възлезе на 75 – 80 % от средното равнище в ЕС.

Посочените цели могат да бъдат постигнати чрез използване познанията, опита, родолюбието и единството на всички български граждани, включително онези от тях, които живеят в чужбина. Това ще бъде гаранция, че младите хора които са бъдещето на България, ще остават или ще започнат да се връщат в Родината, за да работят за нейния просперитет и европейско бъдеще.