УСТАВ

УСТАВ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ”

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1

 1. Политическа партия “ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ”е учредена и регистрирана в съответствие с Конституцията на Република България и Закона за политическите партии.
 2. Наименованието на партията е “Политическа партия “ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ”.
 3. Седалището на партията е в гр. София, а адресът й на управление е: ул.” Ангел Кънчев” 2, ет.4
 4. Наименованието, седалището, адресът и данните за регистрация се поставят върху всички документи и издания на партията.
 5. Политическа партия “ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ” се учредява за неопределен срок.

 

II.СИМВОЛИ

Чл. 2 Символите на партия “ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ ” са знак, знаме и печат.

 1. Знакът на партията представлява земно кълбо, чиито меридиани се събират в една точка и върху което е изписано на български език наименованието на партията “ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ”/ Приложение 1/
 2. Знамето на партията е бяло с правоъгълна форма, с изобразен в центъра знак на партията и отдолу изписано името на партията. / Приложение 2/
 3. Печатът на Партията е кръгъл, като в средата му е знакът на партията, а около него е изписано Политическа партия “ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ”.

III. ПРИНЦИПИ, ЦЕЛИ И НАЧИНИ НА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Чл. 3. Основните принципи, които партия “ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ ” прокламира
и отстоява са:

 1. Свобода на личността;
 2. Равенство;
 3. Грижа за семейството;
 4. Мир и хармония в обществото.

Цели

Чл. 4. Основните политически цели на политическа партия “ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ” са:

 1. Утвърждаване на Република България като достоен член на Европейския съюз и международната демократична общност с развито гражданско общество и ефективен правов ред, гарантиращи справедливо и почтено държавно и местно управление с работещи в интерес на отделния гражданин и обществото институции при стриктно спазване принципите на най-добрите административни практики
 2. Разработване на дългосрочна държавна политика за защита на националните и граждански права на българските граждани, постоянно живеещи извън географските предели на Република България, съобразена с тяхното местонахождение.
 3. Водене на активна външна политика и максимално ангажиране на българските дипломатически представителства, /а при необходимост ползване на статута, осигуряван от общото гражданство на Европейския съюз/ за ефективното упражняване на избирателните права на българските граждани, живеещи в чужбина и осигуряване на активното им участие в избирателния процес чрез усъвършенстване на механизма на провеждане на изборите, включително и чрез възможността за електронно гласуване.
 4. Насърчаване на свободната икономическа инициатива
 5. Подобряване жизнения стандарт на българските граждани

Чл. 5. Политическа партия “ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ” постига целите си чрез:

 1. Демократични средства и методи и в съответствие с Конституцията и законите на Република България.
 2. Участие в различни видове власти и управленски нива.
 3. Участие и сътрудничество с международни организации, чиито приоритети са регионалната и глобалната сигурност, защитата и гарантирането на човешките права.

IV. ЧЛЕНСТВО

Възникване на членство

Чл. 6. Всеки гражданин с избирателни права съгласно българското законодателство, живеещ в или извън Република България, който не членува в друга политическа партия, приема настоящия устав и споделя целите и програмата на партията може да членува в нея.

 1. Членството е доброволно и индивидуално и се заявява чрез подаване на заявление и попълване на необходимите документи: формуляр и декларация, утвърдени от ръководството на партията.
 2. Членството може да се осъществи само в един клуб на партията. Всеки клуб води регистър на членовете на партията.
 3. Клубното ръководство се произнася с решение на следващото свое събрание след подаване на заявлението и другите документи, но не по- късно от едномесечен срок от подаване на заявлението. Решението, с което се уважава заявлението или се отказва членство в партията, съдържа подробни мотиви.
 4. Членовете на партията, които са български граждани, постоянно пребиваващи извън Република България, се вписват в специален регистър, воден от Изпълнителния съвет. Териториалните представители на партията извън Република България ежемесечно изпращат до Изпълнителния съвет списъци с новоприетите членове на партията, постоянно живеещи в чужбина.
 5. Отказ за приемане на член на партията може да бъде обжалван в 7 (седем) дневен срок от уведомяването пред Контролният Съвет, който трябва да се произнесе в едномесечен срок след подаването на жалбата. Решението на Контролният Съвет е окончателно.
 6. Учредителите на Партията са членове по право.

Прекратяване на членство.

Чл. 7. Членството в партията се прекратява при:

 1. Напускане;
 2. Изключване;
 3. Изгубване на избирателни права;
 4. Поставяне под запрещение;
 5. Смърт.

Чл. 8.

 1. Напускането на партията е доброволно и се осъществява чрез подаване на писмено уведомление за това до ръководството на клуба, в който членува желаещият да напусне партията.
 2. Член, който загуби избирателните си права съобразно действащото българско законодателство, е длъжен в 7 – дневен срок от настъпване на това обстоятелство да заяви напускането си на партията. Ако той не стори това, клубното ръководство на партията може да се самосезира, след като това обстоятелство й стане известно, и на свое заседание да постанови изключване на съответния свой член.

Чл. 9.

 1. Изключването се извършва по решение на ръководството на клуба, в който членува изключвания. Решението следва да съдържа подробни мотиви.
 2. Изключване се налага при:

а.) Неизпълнение на решенията на партията и клубното ръководство, и нарушаване на устава;

б. ) Неплащане на членския внос в продължение на 12 месеца, което се констатира от клубното ръководство на база водените от него счетоводни документи. В тези случаи на нередовния член се изпраща писмено уведомление, в което му се дава срок за извършване на дължимите членски вноски. След изтичане на този срок, ако същите не са внесени, нередовният член се изключва от партията.

в. ) Действие против интересите на партията;

г. ) Ако се установи, че документите, подадени със заявлението за членство в партията съдържат неверни данни;

д. ) При неспазване на разпоредбата на чл. 8, т. 2 от настоящия устав.

 1. Изключеният може да обжалва изключването си пред Контролния съвет на партията в 10 – дневен срок от съобщаването на решението за изключването му. Жалбата, заедно с решението на клубното ръководство и мотивите към него се изпращат на Контролния съвет. Той разглежда жалбата съобразно предвиденото по-долу в настоящия устав. Решението на Контролния съвет е окончателно.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА
Права на членовете на партията

Чл. 10 Всеки член има право:

Да участва в дейността и заседанията на клуба, в който членува;
Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на партията;
Да сезира ръководството на клуба, към който принадлежи, за нарушения на устава на партиятата, неизпълнение на решенията на партията и устава, за действия против интересите на партията.

Чл.11 Всеки член е длъжен:

 1. Да спазва устава на партията и да изпълнява решенията на ръководните органи;
 2. Да работи за интересите на пратията и за постигане на нейните цели
 3. Да плаща дължимия от него членски внос.

Чл. 12 За нарушения на устава на членовете на партията могат да бъдат налагани следните наказания:

 1. Забележка;
 2. Порицание;
 3. Отстраняване от заеманата длъжност и забрана за заемане на ръководна партийна длъжност за срок до една години. Ако санкционираният член не заема ръководна длъжност му се налага наказание “забрана за заемане на ръководна партийна длъжност за срок до една година”;
 1. Изключване.

VI . ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА

Чл. 13

 1. Централни Органи на партията са:

а. Конгрес;

б. Председател на партията;

в. Изпълнителен съвет.

2. Контролни и помощни органи на Партията са:

а.Контролен съвет;

б. Етична комисия.

Конгрес

Чл. 14. Конгресът е върховен орган на партията. Неговите решения са задължителни за всички членове, структури и органи на партията.

Чл.15

 1. Конгресът се свиква веднъж на 4 години или извънредно:

а. по решение на Изпълнителния съвет на партията;

б. по искане на най-малко 1/4 от членовете на партията. В този случай Изпълнителният съвет е длъжен да свика Конгреса в срок от 1 месец от датата на депозиране на искането.

2. Конгресът се свиква с писмена покана, обнародвана в “Държавен вестник” най- малко един месец преди насрочената дата. В поканата се посочват датата, часът и мястото на провеждане на заседанието и дневният ред. Тази покана следва да бъде поставена и на място за обявление в централата на Партията.

3. Заседанията на Конгреса се провеждат в гр. София.

Чл. 16 В заседанията на Конгреса участват:

а. Делегати, определени по процедура и квота от Изпълнителния съвет;

б. В работата на Конгреса по право участват членовете на Изпълнителния съвет, членовете на

Контролния съвет, народните представители и министрите, които са членове на Партията.

Чл. 17. Конгресът има следните правомощия:

а. Приема, изменя и допълва устава;

б. Приема програмните документи и взема принципни решения за политиката на партията;

в. Избира Председател на партията;

г. Избира и освобождава членовете на Изпълнителния съвет;

д. Избира и освобождава членовете на Контролния съвет;

е. Избира и освобождава членовете на Етичната комисия;

ж. Приема отчетите за дейността на Изпълнителния и Контролния съвет.

з. Взема решение за прекратяване (саморазпускане), сливане, вливане в друга партия и разделяне на партията.

Чл. 18

 1. Заседанията на Конгреса са редовни ако на тях присъстват повече от половината от всички делегати: избрани и участващите по право съгласно чл. 16 от настоящия устав. При липса на кворум заседанието се отлага с един час и се счита за законно независимо от присъстващите на него делегати. 
 2. Решенията на Конгреса се вземат с обикновено мнозинство, а тези по чл. 17, б.” з „- с мнозинство 2/3 от присъстващите делегати. Всеки един от делегатите на Конгреса има право един глас. 
 3. Допустимо е делегат да упълномощи друг делегат да го представлява в работата на Конгреса. Упълномощаването се извършва писмено, с нотариална заверка на подписа, като в упълномощителното волеизявление се посочва изрично дневният ред на свиканото заседание на Конгреса и начинът, по който следва да се гласува по всяка една точка от дневния ред. Един делегат не може да представлява повече от един делегат на Конгреса.

Чл. 19

 1. Работата на Конгреса се ръководи от Председател и двама заместник – председатели, избирани от състава на делегатите.
 2. Председателят на Конгреса ръководи редовните му и извънредни заседания.
  Председател на партията

Чл. 20 Председателят на Партията се избира от Конгреса за срок от 4 години.

Чл.21

1. Председателят на партията:

а.) Я представлява пред другите политически сили, Държавата, Общините, трети физически или юридически лица, както и с други институции в страната и чужбина;

б.) Свиква и ръководи заседанията на Изпълнителния съвет;

в.) Координира изпълнението на решенията на Изпълнителния съвет;

г.) Назначава администрацията на партията.

2. Председателят на партията е член и Председател и на Изпълнителния съвет по
право.

3. В работата си Председателят на партията се подпомага от двама заместник- председатели. При отсъствие или невъзможност Председателят да изпълнява своите правомощия, функциите му се изпълняват от упълномощен от него заместник – председател.

4. Едно лице не може да заема поста „председател” или „заместник -председател” на партията повече от два последователни мандата.

Изпълнителен съвет

Чл. 22

 1. Изпълнителният съвет е основният ръководен орган на партията и се избира от Конгреса за срок от 4 години. 
 2. (Изм. Първи ИК 06.11.2010 г.) Изпълнителният съвет се състои от 9 до 17 члена, избрани от Конгреса, в това число и Председателят на партия “ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ”. 
 3. Членовете на Изпълнителния съвет избират от състава си двама заместник- председатели на Партията. 
 4. Изпълнителният съвет се свиква на редовни заседания от Председателя, а в негово отсъствие- от един от заместник- председателите, най-малко веднъж месечно. 
 5. Заседанията на Изпълнителния съвет се свикват с писмена покана до всеки един от членовете на съвета, в която се посочват денят, мястото и часът на заседанието, както и дневния му ред, освен ако те не са определени на предходно заседание. В тези случаи председателят на съвета информира отсъстващите членове. 
 6. (Доп.Първи ИК 06.11.2010 г.) Заседанията на Изпълнителния съвет са редовни ако на тях присъстват повече от половината му членове, като решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. Присъстващ е и член на Изпълнителния съвет, с когото има двустранна телефонна, интернет или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решение. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието 
 7. Един член на Изпълнителния съвет може да представлява друг член само след писмено упълномощаване, в което е посочен и начинът на гласуване по точките от дневния ред за заседанието, на което ще се осъществи представителството. 
 8. В работата си Изпълнителният съвет се подпомага от 5 външни членове. Те участват в работата на Изпълнителния съвет само със съвещателен глас и не вземат участие в провежданите гласувания.

Чл. 23

 1. Член на Изпълнителния съвет не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата.
 2. (Изм. Първи ИК 06.11.2010 г.) Правомощията на член на Изпълнителния съвет се прекратяват при изтичане на мандата му. Ако до този момент не е проведено заседание на Конгреса с точка от дневния ред за избор на членове на Изпълнителния съвет, мандатът на членовете на Изпълнителния съвет се продължава до избор на нови членове и встъпването им в техните правомощия.
 3. Правомощията на член на Изпълнителния съвет се прекратяват предсрочно при:

а.) Подаване на заявление за прекратяване на неговите правомощия. Заявлението се подава до Председателя на Изпълнителния съвет, който е длъжен да го докладва на първото след получаване на заявлението заседание на съвета.

б. ) Настъпване на някое от обстоятелствата, водещи до прекратяване на членство в партията. В тези случай веднага след като това обстоятелство стане известно на членовете на Изпълнителния съвет, той се свиква на заседание.

в. ) Наличие на мотивирано искане за това от Председателя на Изпълнителния съвет, когато член на съвета не изпълнява системно своите задължения и нарушава или пречи на работата на съвета.

4. (Нова – Първи ИК 06.11.2010 г.) Ако броят на членовете на Изпълнителния съвет спадне под минималния, съгласно чл. 22, т. 2 от Устава, по предложение на председателя на партията се свиква Конгрес за избор на нови членове за попълване на състава му.

Чл. 24 Изпълнителният съвет:

 1. Изпълнява решенията на Конгреса;
 2. Осъществява политиката на партията в съответствие с принципните насоки, приети от Конгреса.
 3. Подготвя и провежда кампаниите за местни, парламентарни и президентски избори, както и за избори за членове на Европейски парламент.
 4. Издава правилници по приложение на настоящия устав;
 5. Определя размера на членския внос и приема правилник за събиране и отчитане
  на същия.
 6. Изготвя и приема бюджета на Партията.
 7. Избира лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, посочени в чл. 30 от ЗПП.
 8. Осъществява международната дейност на партията и координира връзките с
 9. Приема решения за осъществяване на издателска и друга разрешена от ЗПП
  медиите. дейност.
 10. Одобрява образци на документи, предвидени в този устав.
 11. Определя предизборната стратегия на партията.
 12. Избира и одобрява предизборни щабове, организира провеждането на избори за всички органи на власт.
 13. Определя кандидатите на партията за президент и вицепрезидент, народни представители, кметове и общински съветници, както и депутати в Европейския парламент.
 14. Приема правилник за дейността си;
  Взема решение за сезиране на Етичната комисия когато това е необходимо;
 15. Взема решение за придобиване, управление и разпореждане с имуществото на
  партията.
 16. Променя и допълва организационната структура на партията.
 17. Решава всички въпроси, които по изрични разпоредби на настоящия устав или по своето естество са от неговата компетентност.

КОНТРОЛНИ И ПОМОЩНИ ОРГАНИ

Контролен съвет Чл. 25

 1. Контролният съвет е контролен орган на партията и се състои от 5 члена, избирани от Конгреса. Едно лице не може да бъде член на Контролния съвет повече от два последователни мандата.
 2. Членовете на Контролния съвет се избират за срок от 4 години.
 3. Членовете на Контролния съвет не могат да бъдат едновременно и членове на Изпълнителния Съвет и на Етичната Комисия на партията.
 4. Правомощията на член на Контролния съвет се прекратяват при изтичане на мандата му. Ако до този момент не е проведено заседание на Конгреса с точка от дневния ред за избор на членове на Контролния съвет, мандатът се продължава до избор на нови членове и встъпването им в техните правомощия.

Правомощията на член на Контролния съвет могат да се прекратят предсрочно
при:

а.) Подаване на заявление за прекратяване на неговите правомощия.

б. ) Настъпване на някое от обстоятелствата, водещи до прекратяване на
членство в партията

в. ) Наличие на мотивирано искане за това от Председателя на Контролния съвет, когато член на съвета не изпълнява системно своите задължения и нарушава или пречи на работата на съвета.

Чл. 26 Контролният съвет:

 1. Следи за спазването на Устава, правилниците и програмните документи на
  Партията.
 2. Следи за изпълнението на решенията на органите на партията.
 3. Контролира дейността на Изпълнителния съвет с оглед съответствието й с Конституцията и действащото законодателство на Република България, Устава на Партията, решенията на Конгреса
 4. Контролира счетоводната отчетност на партията и на териториалните й
  структури;
 5. Контролира дейността на териториалните представители;
 6. Приема правилник за работата си.
 7. Разглежда и се произнася по жалби за отказване на членство в партията.
 8. Представя отчет за дейността си пред Конгреса.
 9. Упражнява контрол върху изпълнението на бюджета и стопанисване имуществото на партията.
 10. Разглежда всички жалби срещу наложени от клубните ръководства вътрешнопартийни наказания, включително наложеното наказание “изключване”.

Чл. 27 При осъществяване на своите правомощия Контролният съвет:

 1. Дава препоръки на Изпълнителния съвет;
 2. Взема решения за налагане на вътрешнопартийни наказания на провинилите се членове на Изпълнителния съвет и териториални представители, или за тяхното изключване. В последния случай Председателят на Контролния съвет информира Изпълнителния съвет за наложените наказания.

Чл. 28

1. Контролният съвет заседава ежемесечно.

2. Заседанията на Контролния съвет се свикват от Председателя с писмена покана до всеки един от членовете на съвета, в която се посочват денят, мястото и часът на заседанието, както и дневния му ред, освен ако датата на заседанието и дневният ред не са определени на предходно такова. В тези случаи председателят на съвета информира отсъстващите членове.

3. Заседанията на Контролния съвет са редовни ако на тях присъстват повече от половината му членове, като решенията се вземат с обикновено мнозинство.

Чл. 29

1.Членовете на Контролния съвет избират свой Председател и заместник-
председател.
2.Председателят на Контролния съвет:
а. Свиква редовните и извънредни заседания на Контролния съвет;
б. Ръководи заседанията на Контролния съвет;
в. Може да участва в заседанията на Изпълнителят Съвет със съвещателен
глас.

Чл. 30

1. Мандатът на Председателя и заместник- председателя на Контролния съвет е 4 годишен. Едно лице не може да заема поста “Председател” или “заместник— председател” на Контролния съвет два последователни мандата.
2. Правомощията на председателя и заместник- председателя на Контролния съвет
се прекратяват:
а. При изтичане на мандата им;
б. Предсрочно- при прекратяване на членството в партията; по тяхно искане, по решение на Контролния съвет.
Етична комисия

Чл. 31
Етичната комисия е помощен орган на Партията и се състои от 3 члена, избираниот Конгреса. Едно лице не може да бъде член на Етичната комисия повече от два последователни мандата.

Чл. 32 Етичната комисия:
1. Разглежда жалби срещу решенията на териториалните представители по разрешаване на вътрешнопартийни спорове.
2. Дава тълкувания по приложението на Устава на Партията, които са задължителни за всички нейни членове и органи;

Чл. 33
Членовете на Етичната комисия избират свой Председател.
1. Председателят на Етичната комисия:
а. Свиква заседанията на Комисията;
б. Ръководи заседанията на Комисията;
в. Отправя искане до Изпълнителния съвет за за свикването на Конгреса с точка от дневния ред избор на нови членове на Етичната комисия.
2. Когато е необходимо, работата на Етичната комисия може да бъде подпомагана от експерти, които имат право да дават писмени становища по поставените пред тях въпроси, а при необхоимост- и да участват в заседанията на Комисията с право на съвещателен глас.
Чл. 34. Етичната комисия изготвя правилник за дейността си.

VII.ТЕРИТОРИАЛНО-ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ПАРТИЯТА
Клубове на партията

Чл. 35

1.Основна структурна единица на партията е клубът, който се създава на териториален принцип, и който се състои от всички членове на територията му. Решението за учредяване на клуб се взема с единодушие от всички присъстващи.
2. Клубове могат да се създават от минимум 8 (осем) души.
3. Клубът се създава на Учредително събрание, на което се избира ръководство на клуба.Учредителният протокол за създаване на съответният клуб се изпраща на териториалният представител.
4. На територията на Република България, клубовете се създават в териториалния обхват на избирателните секции, като в една избирателна секция може да има само един клуб. В чужбина клубовете се създават там, където са естествените средища на българските граждани, живеещи в чужбина.
Клубно ръководство

Чл. 36
1. Клубното ръководство се състои от Председател, заместник-председател и касиер на клуба. В зависимост от броя на членовете на партията в съответния клуб, в състава му могат да бъдат избирани и повече от един заместник- председател..
2. При невъзможност Председателя да изпълнява своите задължения, функциите му се изпълняват от заместник- председателя/-ите/

Чл. 37
1. Клубното ръководство:
а. Провежда политиката и изпълнява решенията на Конгреса, Изпълнителния съвет и клубното събрание;
б. Координира и информира членовете на партията за следваната политика;
в. Събира членския внос и се отчита веднъж годишно пред клубното събрание за получените приходи и направените разходи;
г. Участват в подготовката и провеждането на местни избори, както и в кампаниите за президентски, парламентарни избори и избори за членове на Европейския парламент;
д. Определя отговорници и застъпници по избирателни секции и населени места, ако няма такива, посочени от клубното събрание;
е. Приема нови членове и налага партийни дисциплинарни наказания на членовете при съответния клуб.
2. Заседанията му са редовни ако на тях присъстват повече от половината членове на клуба, а решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл. 38
Председателят представлява клуба на територията на неговата дейност, свиква и ръководи заседанията на клубното събрание и предлага дневения ред.

Клубно събрание

Чл. 39 Висш орган на клуба е клубното събрание. В него участват всички членове на партията в съответния клуб.
Клубното събрание се провежда ако на него присъстват повече от половината му членове. Решенията му се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. Ако в обявените ден и начален час на клубното събрание не присъстват необходимият брой членове, работата му се отлага с 1 час и то се провежда независимо от броя на присъстващите на него.

Клубното събрание:

а.Формира политиката и приема програма за дейността на партията на територията на съответния клуб в съответствие с решенията на Конгреса и Изпълнителният съвет на партията;
б. Взема решения за избор на клубно ръководство;
в.Приема отчета на клубното ръководство;
г. взема решения за предсрочно прекратяване правомощията на клубното
ръководство;
д. Решава въпросите за търсене на политическа и/или дисциплинарна отговорност на член на клуба или клубното ръковоство;
е. Решава и други въпроси, които са от значение за дейността на партията
на територията му.
Заседанията му се свикват чрез съобщение, поставено на подходящо място в съответния клуб и обявено не по- късно от 10 (десет) дни преди провеждането му. Съобщението трябва да съдържа датата,часът и дневният ред на заседанието.

Чл. 40 Клубното събрание се свиква от ръководството на клуба най- малко веднъж в месеца (редовно събрание). То може да бъде свикано и по искане на не по- малко 1/4 от членовете на клуба, както и от съответния териториален представител в случай на невъзможност или несвикването му от клубното ръководство.

Териториални представители
Чл. 41
1. Териториалните представители на партията са 84 (осемдесет и четири), разпределени както следва:
а.Четиридесет и четири териториални представители, отговарящи за клубовете извън територията на Република България;
б.Четиридесет териториални представителя, отговарящи за клубовете на територията на Република България.
Чл. 42 Териториалният представител:
1. Осъществява координацията между клубовете на партията на определена от Изпълнителния съвет територия.
2. Информира клубовете от територията, за която отговаря, за взетите от Конгреса и Изпълнителния съвет на партията решения, и следи за тяхното изпълнение;
3. Решава вътрешнопартийни спорове между отделните клубове от територията, за
която отговаря;

Чл. 43
Териториалният представител се избира от събрание на председателите на клубовете на съответната територия. Решението на събранието на председателите на клубове се взема с обикновено мнозинство от присъстващите, като за легитимно се счита събрание, на което са представени поне половината от клубовете на съответната територия

Чл. 44
1. Ако събранието на председателите на клубове не може да вземе решение за избор на териториален представител, той се избира от Изпълнителният съвет на Партията.
2. Протоколът от събранието на председателите на клубове, на което е избран териториалният представител, се изпраща на Изпълнителния съвет на партията.

Чл. 45
1. Териториалният представител има мандат от 4 години. Едно лице не може да заема поста “териториален представител” повече от два последователни мандата. Неговите правомощия могат да бъдат прекратени предсрочно при:

а. Прекратяване на членството в Партията;
б. По решение на събранието на клубовете на съответната територия.

2. В случаите, в които териториалният представител не може да изпълнява своите задължения, Изпълнителният съвет на партията назначава по свой избор служебен такъв, който организира избора на нов представител и изпълнява функциите му до избор на нов представител.

3. В случаите на предсрочно прекратени правомощия на териториален представител, избраният на негово място представител получава нов пълен четири годишен мандат.

VIII. ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО НА ПАРТИЯТА

Чл. 46
1. Дейността на партията се финансира от собствени приходи и от държавна субсидия, когато са налице предпоставките за получаването й.
2. Партията няма право да учредява и да участва в търговски дружества и кооперации, както и да развива стопанска дейност, освен в случаите по чл. 23, ал. 1, т.6 от ЗПП.

Чл. 47
1. Собствените приходи на партията се формират от:

а. Членски внос;
б.Собствени недвижими имоти;
в.Дарения и завещания от физически лица;
г.Лихви по парични депозити в банки и доходи от ценни книжа, доколкото това не противоречи на чл.22 от ЗПП;
д. Издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и от продажба и разпространение на печатни, аудио- и аудиовизуални материали с партийно-пропагандно съдържание.

2. Членският внос е определен в размер на 2 (два) лева месечно.
3. Дарението от едно физическо лице за една календарна година не може да надхвърля 10 000 лв.
4. Партията може да ползва заеми от банки в размер до две трети от отчетените в Сметната палата приходи за предходната календарна година.
5. В приходите по т. 4 се включват държавната субсидия и приходите по т. 1, б. а,
б, г и д.
6. Непаричните приходи по т. 1 се оценяват по справедлива пазарна цена съгласно Закона за счетоводството.

Чл. 48. Партията не може да получава:
1. Анонимни дарения;
2. Средства от юридически лица и от еднолични търговци;
3. Средства от религиозни институции;
4. Средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.

Чл. 49
1. Партията разходва средствата си за подготовка и участие в избори, за осигуряване работата на партийните структури, за провеждането на организационни мероприятия и за други присъщи за дейността на партията дейности.
2. Политическата партия създава и води публичен регистър, в който се вписват:
а. Лицата по чл. 47, ал. 1, т.в от настоящия устав, и видът, размерът, стойността и целта на направеното дарение или завещание;
б. Декларация от лицата по чл. 47, ал. 1, т. в от настоящия устав за произхода на средствата, в случаите когато дарението е в размер над 5000 лв.; (Вместо този текст се прилага директно чл. 154, ал.4 от Изборния кодекс – “Приходите и разходите, свързани с предизборните кампании на стойност над 1000 лв., се извършват по банков път”-ДВ, бр. 17 от 2013 г. )
в. Наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, които работят с партията;
г. Обстоятелствата по чл. 17 от Закона за политическите партии;
д. Притежаваните недвижими имоти;
е. Разпоредителните сделки с движимо или недвижимо имущество, чиято стойност надхвърля 5000 лв.;
ж. Годишните финансови отчети и отчетите за предизборните кампании.
3. Обстоятелствата по т. 2 се вписват в регистъра в 14-дневен срок от възникването
им.
4. Публичността на регистъра по т. 2 се осигурява чрез интернет страницата на политическата партия.

Чл. 50
1. Изпълнителният съвет определя конкретни лица, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията.
2. Партията представя в Сметната палата в срок до 30 дни от съдебната си регистрация имената и длъжностите на лицата по т. 1, а при промяна- в 7-дневен срок от извършване на промяната.
3. Лицата по чл. 17, ал. 1, т. 4 и 5 от Закона за политическите партии декларират своето имущество, доходи и разходи в страната и в чужбина по реда на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.
4. Редът по т. 3 не се прилага докато партията не получава държавна субсидия.

IX. ФИНАНСОВА ОТЧЕТНСТ

Чл. 51 Партията прилага двустранно счетоводно записване съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството.
Чл. 52
1. Партията изготвя финансов отчет за предходната календарна година съгласно изискванията на чл. 26 от Закона за счетоводството.
2. Финансовият отчет по т. 1 преди представянето му в Сметната палата подлежи на независим финансов одит и заверка от независим финансов одитор, ако политическата партия през отчетния период е получила или изразходвала суми и/или друго имущество на стойност над 50 000 лв., независимо от техния произход.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПАРТИЯТА

Чл. 53 Партията се прекратява при:
1. Решение за сливане или вливане в друга партия;
2. Решение за разделяне на две и повече партии;
3. Решение за саморазпускане съгласно устава й;
4. Влязло в сила решение на Конституционния съд, с което е обявена за противоконституционна;
5. Разпускане с решение на Софийски градски съд.
Чл. 54 Решенията по чл. 53, т. 1, 2 и 3 се вземат от Конгреса с мнозинство 2/3 от всички делегати. Това право не може да бъде делегирано на Изпълнителния съвет на партията.
Чл. 55 При прекратяване на партията по реда на чл. 53, т. 1 – 3 Конгресът определя начина на разпореждане с имуществото й.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 За всички неуредени с настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Конституцията на Република България, Закона за политическите партии, както и действащото българско законодателство, имащо отношение към живота и дейността на партията.
§ 2 Учредителното събрание на политическа партия “ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ” може да приема всички решения, които са от компетентността на Конгреса.
§ 3 До създаването на териториални структури Изпълнителния съвет на партията определя в срок до 1 месец след провеждане на Учредителното събрание първите 84 териториални представители, които да подготвят учредяването на съответните териториални организации.
Настоящият устав е приет на Учредителното събрание на ПП „Другата България”, състояло се на 22.03.2009 г. от 13.00 часа в зала „София” на хотел „Кемпински – Зографски”, Бул. „Джеймс Баучер” № 100, изменен и допълнен на Първия извънреден Конгрес на ПП „Другата България”, състоял се на 06.11.2010 г. от 11.00 часа в град София, в зала № 4 на хотел „Плиска”.
Председател на Конгреса Секретариат