Осигуровките от чужбина се признават след издаването на формуляр E104/S041 от чуждия здравен фонд

 

Защо здравната осигуровка от Испания не се признава в България? Какви документи са необходими и къде се внасят, ако се признава?

Отговорът:

Уважаеми г-не, след приключване на трудовата дейност в друга държава от Европейския съюз е необходимо да се изиска формуляр E104/S041 от тамошния здравен фонд – с цел последващо включване в осигурителната система на всяка друга държава от Европейския съюз (включително и България), при предстоящо осигуряване в нея.

След завръщането в България, придобитите в страни членки на ЕС здравноосигурителни периоди се признават в Националната агенция за приходите (НАП) – по утвърдена за целта процедура – с представяне на Е104 или S041.

П6 принцип препоръчваме на българските граждани, работили и осигурявали се в държава от Европейския съюз, да изискат формуляр Е104 преди завръщането си в България.

В случаи, че това не е направено, НЗОК може да изиска фор муляра по служебен път, но това ще отнеме време до получаването му у нас. Срокът за издаване на удостоверителни документи от НЗОК, свързани с прилагане на европейските регламенти за координация, е един месец.

В международен план обаче няма фиксиран срок за получаване на отговор от чуждите осигурителни институции.

За служебно изискване на формуляр Е104 в ЦУ на НЗОК или в РЗОК се подават: заявление по образец, копие от личната карта и документи, доказващи здравното осигуряване в другата държава (с отразен чужд осигурителен номер на лицето, кандидатстващо за формуляра).

Необходимата информация за издаването на формуляр Е 104 е публикувана на йнтернет портала на НЗОК – в меню „Международно ! сътрудничество”, подменю „Европейска интеграция”, статията за сумиране на осигурителни периоди.

 

в-к “Здраве за всички “